„Jesienny Konkurs Pirata!”

17.09.2020 - 23.09.2020

‼️Konkurs - wygraj KARNET NA BASEN‼️
Przed nami 23 września - pierwszy dzień jesieni kalendarzowej!🍂 Z tej okazji przygotowaliśmy dla Was „Jesienny Konkurs Pirata!”. Zwycięzca otrzyma KARNET NA BASEN - obejmujący 10 x 70 min basenu. Karnet będzie ważny 2 miesiące od daty wylosowania zwycięzcy.

Jak wziąć udział w konkursie? To proste!

Wystarczy:
polubić naszą stronę na Facebook link: https://www.facebook.com/PiratHotelSpa
oraz
udostępnić post konkursowy na naszej stronie Facebook.

Konkurs trwa od 17.09 do 22.09.2020 r.
Zwycięzcę wylosujemy pierwszego dnia kalendarzowej jesieni (23.09) - tak aby mógł rozpocząć Aktywną Jesień z Piratem! 💪🏋️‍♂️🏊‍♂️

PS: Nie musicie czekać do 23 września! Aktywny czas na największym basenie nad jeziorem Ukiel i nowoczesnej siłowni z pięknym widokiem można rozpocząć już teraz! Szczegółowa oferta dostępna jest TUTAJ

 

Pełny regulamin konkursu:

1. Organizatorem konkursu jest PHU Antoniuk Andrzej ul. Bałtycka 95, 10-180 Olsztyn
2. Konkurs trwa od 17.09.2020 r. do 22.09.2020 r. włącznie.
3. Konkurs ma zasięg ogólnokrajowy.
4. Fundatorem nagród w konkursie jest Organizator.
5. Udział w konkursie może brać osoba pełnoletnia, zwana dalej Uczestnikiem.
6. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest polubienie strony: https://www.facebook.com/PiratHotelSpa oraz udostępnienie postu konkursowego z dnia 17.09.2020 r.
7. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu.
8. Zwycięzca konkursu zostanie wyłoniony w drodze losowania dnia 23.09.2020 r.
9. Ogłoszenie wyników konkursu będzie udostępnione na stronie www.facebook.com/PiratHotelSpa w dniu 23.09.2020 r.
10. Nagrodą w konkursie jest karnet na basen, obejmujący 10 x 70 min basenu. Karnet będzie ważny 2 miesiące od daty wylosowania zwycięzcy.
11. Konkurs zostanie przeprowadzony w serwisie społecznościowym Facebook, prowadzonym pod adresem https://www.facebook.com/PiratHotelSpa
12. Konkurs nie jest sponsorowany, wspierany ani w żaden sposób powiązany z serwisem Facebook.
13. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem konkursu, tj. udzielaniem informacji na temat Konkursu oraz rozpatrywaniem reklamacji sprawują pracownicy Organizatora.
14. Konkurs nie narusza Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych, w tym nie narusza postanowień art. 29 tejże ustawy.
15. Uczestnikami konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora, spółek powiązanych, pracownicy innych podmiotów związanych z Organizatorem, a także członkowie ich najbliższej rodziny.
16. Przyznana w konkursie nagroda będzie do odbioru w siedzibie Organizatora.
17. Przyznana w konkursie nagroda nie jest wymienna na środki finansowe.
18. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników konkursu, w tym brak możliwości przekazania nagród, z przyczyn leżących po stronie Uczestnika.
19. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem oraz regulaminem Facebooka, w szczególności uczestników, którzy:
a) zamieszczają treści niezgodne z obowiązującym prawem lub Regulaminem dostępnym na portalu Facebook (w szczególności zawierające treści obraźliwe, zarówno w warstwie tekstowej, jak i graficznej);
b) podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego niezgodnie z zasadami Facebooka;
c) podejmują działania z wykorzystaniem niezgodnych z zasadami Facebooka kont/profili osób trzecich;
d) ingerują w mechanizm działania konkursu.
20. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu funkcjonowania konkursu lub stwierdzonych naruszeń Regulaminu winny być zgłaszane Organizatorowi za pomocą wiadomości prywatnej na portalu Facebook pod adresem https://www.facebook.com/PiratHotelSpa lub pisemnie na adres siedziby Organizatora.
21. Administratorem danych osobowych gromadzonych w związku z konkursem jest PHU Antoniuk Andrzej ul. Bałtycka 95, 10-180 Olsztyn. Informacje zawarte na profilu użytkownika oraz aktywności wynikające z jego użytkowania są bezpośrednio administrowane przez Facebook.
22. Dane osobowe niezbędne do wzięcia udziału w konkursie obejmują nazwę profilu na portalu Facebook (dane konta Uczestnika, imię oraz nazwisko). Podanie wskazanych danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do odebrania nagrody.
23. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane w celu przeprowadzenia konkursu na podstawie art. 6 ust. 1. lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE (dalej: „RODO”), jako informacje niezbędne do wykonania umowy lub do podjęcia działań przed jej zawarciem, w związku z akceptacją regulaminu konkursu przez Uczestnika.
24. W sprawach dotyczących przetwarzania w ramach konkursu danych osobowych i realizacji uprawnień, o których mowa poniżej należy się kontaktować pod adresem e-mail: rezerwacja@pirat.com.pl
25. Dane osobowe zwycięzcy będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji konkursu i wręczenia nagrody oraz przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku archiwizacji danych wynikającego z przepisów prawa. Okres przetwarzania danych osobowych pozostałych uczestników zakończy się w chwili ogłoszenia zwycięzcy.
26. Dane osobowe Uczestnika nie będą podlegać automatycznemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu w celu dopasowania treści komunikacji marketingowej albo przygotowania oferty handlowej.
27. Dane osobowe Uczestników nie będą przekazywane przez Administratora do innych podmiotów ani do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
28. Uczestnikowi przysługuje prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
29. Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.
​30. Regulamin wchodzi w życie z dniem 17.09.2020 r. do odwołania.